EKSPERT Daniel Kaparuk

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I OSÓB W ZAKRESIE ZUS » EKSPERT Daniel Kaparuk

EKSPERT Daniel Kaparuk jest firmą z Kalisza zajmującą się wielosektorową działalnością usługową.
W ramach świadczonych usług zajmujemy się m.in. kompleksową obsługą firm w zakresie: 

-ZUS - czyli sprawami związanymi z przygotowywaniem odwołań od decyzji rentowych, zasiłkowych, obejmujących objęciem ubezpieczeniami społecznymi lub wyłączeniem z ubezpieczeń społecznych. Pomagamy w przygotowaniu się do kontroli, możemy pełnić rolę Pełnomocnika w trakcie kontroli ZUS, wyjaśniamy zawiłości spraw z zakresu ZUS, tłumaczymy tryb postępowań i wskazujemy drogi mozliwych rozwiązań. Pomagamy w wdrażanych przez ZUS postępowaniach wyjaśniających, pomagamy w kompletowaniu wniosków o układ ratalny w przypadku zadłużeń względem ZUS. Pomagamy w wyjaśnianiu i korygowaniu zawiadomień o błędach w dokumentach rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych.
        Świadczymy usługi doradcze związane zarówno z dziedziny ZUS - prawa ubezpieczeń społecznych jak i przepisów związanych i przenikających się dziedzin - prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Przygotowujemy sprzeciwy od orzeczeń Lekarzy Orzeczników ZUS. Zajmujemy się opiniowaniem wydanych w trakcie prowadzonych postępowań opinii biegłych sądowych. Przygotowujemy do przesłuchań zarówno pracodawców, pracowników jak i innych uczestników postępowań kontrolnych i sądowych. Pomagamy w sprawach kontroli ZUS, zarówno obejmujących sprawy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, spraw zasiłkowych, wystawianych zaświadczeń dla potrzeb ubezpieczeń społecznych (dla spraw rentowych, emerytalnych, zasiłkowych, kapitału początkowego). Zajmujemy się problematyką przekwalifikowania umów o dzieło na umowy zlecenie. Pomagamy w sprawach outsourcingu pracowniczego i "pracy wykonywanej na rzecz innego pracodawcy", pomagamy w kontrolach legalności zatrudnienia (sprawy dotyczące wysokich zarobków, krótkiego zatrudnienia, szybkiego zachorowania). Pomagamy w postępowaniach wszczynanych przez ZUS dotyczących "dużych podstaw" wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących oraz pracowników i zleceniobiorców. 
Realizujemy także usługowo na rzecz Pracodawców zadania kontroli legalności wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich (kontrola ZLA, tzw, "L-4").
Prowadzimy usługowo szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w tym szkolenia temtyczne związane z zagadnieniami ZUS.

-BHP - zajujemy się pełną obsługą firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełniąc zadania służby BHP. Przeprowadzamy szkolenia wstępne bhp, przeprowadzamy szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, stanowisk robotniczych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami. Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich rodzajów zatrudnień. Pomagamy w sporządzaniu instrukcji stanowiskowych, instrukcji obsługowych, opisu procesów technologicznych w przedsiębiorstwach. Dostosowujemy programy szkoleń wstępnych i okresowych bhp do uwarunkowań występujących w firmie. Przeprowadzamy audyty stanu zarówno bhp warunków pracy jak i aktualności badań środowiska pracy i innych wymaganych w firmach. Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy wymagane przepisami prawa. Ustalamy okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu. Prowadzimy postępowania w sprawach wypadków lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Sporządzamy uwagi do opinii biegłych sądowych w zakresie prowadzonych postępowań. Sporządzamy odwołania od ustaleń protokołów powypadkowych. Przeprowadzamy audyty bhp stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy. Uczestniczymy w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną. Pomagamy w realizacji nakazów i wystąpień wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspekcję Sanitarną.

-Prawo pracy - pomagamy w przygotowywaniu rozwiązań umów o pracę, doradzamy w zakresie postępowań związanych z procesem zatrudnienia, badań lekarskich, kadr, pomagamy w skompletowaniu akt osobowych, prowadzimy audyty stanu akt osobowych, przygotowujemy aneksy, umowy o pracę, świadectwa pracy. Przygotowujemy pozwy w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w zakresie zatrudnienia, przekwalifikowania umów cywilnoprawnych. Zajmujemy się przekwalifikowaniem umów zlecenie na umowy o pracę. Przygotowujemy wnioski, podania i inne dokumenty zlecone przez klientów. Przygotowujemy zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach z zakresu prawa pracy.

-RODO - przepisami o ochronie danych osobowych. Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, pełnimy usługowo zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD), przeprowadzamy audyty, pomagamy w sporządzeniu wymaganej prawem dokumentacji w tym zakresie m.in. Polityki Ochrony Danych w jednostkach i firmach prywatnych.

-P.Poż - prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wykonujemy okresowe przeglądy kontrolne wykonywania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów. Aktualizujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektów, współpracujemy z specjalistami w zakresie oceny ryzyka zawodowego związanego z wybuchowością, oraz opracowaniem instrukcji ochrony przeciwwybuchowej. Uczestniczymy w kontrolach Państwowej Straży Pożarnej, Pomagamy w oznaczeniu obiektów w wymagane oznaczenia ewakuacyjne oraz rozmieszczenia podręcznych środków gaśniczych. 

-Pierwsza pomoc medyczna - prowadzimy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szkolenia prowadzimy w Szkołach, Przedszkolach, jednostkach samorządowych, firmach prywatnych, urzędach gminy, Współpracujemy z ratownikami medycznymi, strażą pożarną w zakresie szkoleń i inscenizowania zagrożeń wraz z sposobem prawidłowego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.  

-Wykłady i szkolenia - prowadzimy szkolenia i wykłady usługowo zarówno w Uczelniach Wyższych, Fundacjach, Stowarzyszeniach, jednostkach samorządowych, firmach prywatnych. Tematyka obejmuje zagadniania ZUS, BHP, P.Poż, Pierwszej pomocy medycznej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz temtyki zgodnej z profilem działalności firmy EKSPERT Daniel Kaparuk.

-sprawy odszkodowawcze z polis OC. Współpracujemy z firmą Euco S.A. w zakresie dochodzenia roszczeń i należnych odszkodowań z polis OC w sytuacjach wypadków w pracy, wypadków komunikacyjnych, wypadków losowych, błędów medycznych. 

Działamy w myśl zasady - "Nasze usługi to profesjonalizm, w który wkładamy serce". Wyróżnia nas pasja związana z realizacją zadań zawodowych.

Obecnie tematyka ZUS, w tym sposób przeprowadzanych postępowań prowadzonych przez ten organ spowodował, że sprawy ZUS stały się jednym z istotnejszych problemów dotyczących większośc społeczeństwa. Jesteśmy jedną w Polsce firmą starającą się tłumaczyć sens działania tego "Urzędu" i pomagać uczestnikom postępowania przed pułapkami biurokratycznymi. Staramy się realnie pokazywać zagrożenia i obszary newralgiczne w prowadzonych pstępowaniach wyjaśniających i kontrolnych. Zwracamy uwagę na szczegóły postępowań, formy przesłuchań jako fundamentalnych czynności dowodowych poprzedzających wydanie decyzji administracyjnych.
Prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe właściciela firmy - Daniela Kaparuk w ZUS na różnych stanowiskach pracy, w tym jako inspektora kontroli ZUS pozwala być najskuteczniejszym partnerem w unikaniu problemów związanych z tą instytucją. Działamy inaczej niż Kancelarie Prawne, bo nie jesteśmy Kancelarią Prawną. Nie czekamy na wydanie decyzji administracyjnej. Nie dążymy do sporów sądowych. Nie zarabiamy na przewlekłości postępowań i procedowaniu jako pełnomocnicy sądowi. Dlatego jesteśmy jedyną w Polsce firmą, która niweluje zagrożenia i miejsca zapalne w przedsiębiorstwach, urzędach, jednostach sektora finsnów publicznych jeszcze przed ich zdiagnozowaniem przez ZUS. Bazujemy na działaniach prewencyjnych, jednocześnie pomagajac w trakcie trwających postepowań wyjasniajacych i kontrolnych. Pomagamy także w trakcie sporów sadowych

Usługi realizuję zarówno jako jednorazowe działania doradcze, jednorazowe usługi szkoleniowe, jak również w formie ryczałtowego abonamentu miesięcznego. Abonament może obejmować wybrany sektor wiedzy, jak i całokształt spraw pjawiających się przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub kierowaniu jednostką.

Udzielamy porad telefonicznych - jednakże z racji dużego poziomu zainteresowania problematyką naszych usług, telefoniczna pomoc doradcza jest także odpłatna. Działamy na terenie całej Polski. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy sytuacja tego wymaga w sprawach udzielenia konsultacji, usług doradczych, lub innych należacych do zakresu działania naszej firmy - wyjeżdżamy także do innych krajów zgodnie z potrzebami osób chcących skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia.  

Słów kilka zatem kim jestem ja - Daniel Kaparuk będący właścicielem firmy EKSPERT?

Posiadam szerokie doświadzenie zawodowe oraz wykształcenie, w tym wiele ukończonych specjalistycznych szkoleń, kursów i seminariów zawodowych pozwalających na profesjonalne realizowanie powierzonych zleceń. Przez prawie 20 lat byłem zatrudniony pełnoetatowo w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w tym jako osoba zajmująca się pracą merytoryczną oraz kontrolną. Przez ponad 10 lat prowadzę działalność w różnych formach prawnych. W karierze zawodowej pełniłem także funkcje menadżerskie, kierownicze oraz doradcze. Posiadam wykształcenie pozwalajace na bardzo dogłębną i wieloaspektową analizę i diagnozę struktur przedsiębiorstw. Ukończyłem m.in.:
-Executive Doctor of Business Administration  - studia w Instytucje Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk,
-Prawo pracy - studia Uniwersytet Warszawski,
-Executive Master of Business Administration - studia w Instytucje Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk,
-studia doktoranckie Ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
-Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe,
-Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podypolomowe,
-Skarbowość oraz Finanse i rachunkowość podatkowa - studia podyplomowe Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
-Prawo i administracja - studia magisterskie,
-inspektor ochrony przeciwpożarowej - Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz w Krakowie, 
-instruktor pierwszej pomocy - College Medyczny,
-szkolenie Inspektora Ochrony Danych oraz opracowywania polityki ochrony danych zgodnie z RODO,
-szkolenie okresowe dla służby BHP,
-certyfikat dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne,
-certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
-certyfikat kwalifikacji Inspektora Kontroli Płatników Składek ZUS,
-około 40 wewnętrznych, merytorycznych szkoleń ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
i wiele innych szkoleń tematycznych z zakresu zarządzania personelem, bezpieczeństwa i higieny pracy, szereg publikacji pracowych, kilka artykułów naukowych, publikacje książkowe.

Wiedza i doświadczenie zawodowe i życiowe związane z zakresem prowadzonej działalności pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb firm, szans i zagrożeń oraz świadczenie usług w najwyższej jakości. 

Chcemy naszym Klientom ułatwiać funkcjonowanie w realiach wolnorynkowych, gdzie sprostać trzeba zarówno przeciwnościom gospodarczym jak i wyzwaniom związanym z potrzebą nieustannego dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań prawnych oraz potrzebą nieustannego reagowania na zmieniające się politycznie uwarunkowania biznesu i procesów kontrolnych realizowanych przez aparat fiskalno-urzędniczy.

Staramy się służyć wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w celu niwelowania zagrożeń zarówno w środowisku pracy, wskazywać obszary newralgiczne w firmach związanych z wszczynanymi postępowaniami wyjaśniającymi i kontrolnymi, pomagać w rozwiązywaniu problemów zarówno w HR jak i organizacyjno-funkcjonalnych, co skutecznie przyczynić się może do osiągania lepszych efektów ekonomicznych przedsiębiorstw oraz zabezpieczać przedsiębiorstwa i pracowników przed przykrymi konsekwekncjami wszelkich postepowań. Pomagamy firmom w zakresie bezpieczeństwa pracy, realizujemy kompleksowo usługi szkoleniowe w tym zakresie oraz doradzamy pomagamy w sytuacjach nagłych i nadzwyczajnych.

                                                                            Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

                                                                                                                          Daniel Kaparuk      
                                                                                                                                  właściciel

                                                                                                                      EKSPERT Daniel Kaparuk

                                                                                                                           tel. 513-513-567

                                                                                                                           tel. 506-603-302

  • Daniel-Kaparuk-kontrola-zus
    Daniel-Kaparuk-kontrola-zus
Copyright © 2013 EKSPERT. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms